Satış Sözleşmesi

İş bu, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Aşağıda verileri tespit edilen Alıcı ve Satıcı arasındabelirti edilen koşullar kapsamında düzenlenmiştir.

1. Satıcı Bilgileri ( Sözleşme ortamında Satıcı olarak yer alacaktır.) :

Unvanı : FloreCatering – Toplu Yemek Hizmetleri

Telefon : –

Eposta adresi : satis@FloreCatering.com

2. Tüketici Bilgileri ( Sözleşme ortamında Alıcı olarak yer alacaktır. )

Teslim Edilecek Birey :

Teslimat Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

3. Fatura ve Sipariş Veren Bilgileri

Adı/Soyadı/Unvanı :

Adresi :

Telefon :

E-Posta adresi :

Fatura Teslim : Aksi yönde bir talep tarafımıza iletilmedikçe fatura, sipariş teslimatı esnasında Alıcıya teslim edilecektir.

4. Konu İş bu sözleşmenin hususu; Alıcı doğrulusunda, Satıcıya ait internet siteleri üstünden, elektronik ortamda siparişi verilen ve internet sitelerinde nitelikleri, satış

fiyatı yer alan ürün / hizmetlerin satış ve teslim koşullarının, 4077 saseneı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile – 06.03.2011 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak

yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında tespitinden ibarettir.

5. Sözleşme Konusu Ürün/Hizmet Bilgileri

5.1 Satın alınmak dilenen ürünün bütün özellikleri ve detaylı açılardan çekilmiş resimleri internet sitelerinde yer alabilmektadır. Ürün özelliklerini, ürünün stoklarımızda olup

olmadığını, belirti edilen satın alma tarihleri arasında internet sitemizden inceleyebilirsiniz. Stoklarda tükenen ürünün tekrardan üretiminin yapılıp yapılmayacağı

Satıcı inisiyatifindedir.

5.2 Satın alabilmek dilediğiniz ürünün fiyatını internet sitemizden görebilirsiniz. Listelenen ve ilan edilen satış fiyatlarına %18 KDV dahildir. İlan edilen ürün fiyatları kampanya

zamanınce (belirti edilen kampanya bitim günü saat 24.00 e kadar ), güncelleninceye ya da değiştirilinceye kadar geçerlidir.

5.3 Alıcı doğrulusunda satın alınmak dilenen, sözleşme hususu ürün / hizmetler bütün vergiler dahil satış fiyatı internet sitelerinde ve sipariş formunda yer alabilmektadır.

6. Cayma Hakkı

6.1. Alıcı, malın teslimine dair sözleşmelerde; cayma hakkını, malı teslim aldığı / teslim adresi olarak belirttiği mahaldeki şahıs ya da tüzel şahsa teslim edildiği günden

itibaren yedi gün ortamında rastgele bir sebep göstermeksizin ve cezai koşul ödemeksizin kullanabilir. Yedi gün ortamında kullanılması gereken “Cayma Hakkı”,

diğer sözleşmelerde; sözleşmenin akdedildiği günden itibaren prosedüreye başlar. Alıcı, bu vakit ortamında cayma hakkını kullandığını, Satıcıya, iadeli taahhütlü posta, e-posta yolu

ile yazılı olarak bildirecektir. Cayma hakkının kullanılamayacağı durumlar alçakta yer alabilmektadır.

6.2. Cayma Hakkının Kullanılması

6.2.1. Üçüncü şahsa ya da Alıcıya teslim edilen ürünün orijinal faturası, (İade edilmek dilenen ürün tüzel şahıslik doğrulusunda satın alınmış ve fatura tüzel şahıslik adına

düzenlenmişse; ürün iade edilirken, Alıcı tüzel şahısliğin düzenlemiş bulunduğu iade faturası ile beraber gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel şahıslik adına düzenlenen ürün

iadeleri, iade faturası düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) ürün ile beraber Satıcıya teslim edilmelidir.

6.2.2. İnternet sitesine kayıtlı kullanıcı adı ve parolası ile giriş yapılarak doldurulacak iade formu,

6.2.4. Satıcı, cayma bildiriminin zamanı ortamında yapılması ve cayma bildirimine konu

mamüllerin makul vakit ortamında kendine ulaşmasından itibaren en geç on gün ortamında, almış bulunduğu ürün / mamüllerin bedelini ya da Alıcıyı borç altına sokan belgeleri

Alıcıya iade etmekle yükümlüdür.

6.2.5. Alıcının, eksikliğindan kaynaklanan bir gayela, malın değerinin azalması ya da iadenin imkânsızlaşması söz hususu olursa; Alıcı, Satıcıya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle; Alıcı, Satıcı doğrulusunda düzenlenen kampanyadan sağladığı her türlü faydayı iade etmekle yükümlüdür. Örneğin kampanya kapsamında belirli bir limit ile alış veriş edilmiş olması kapsamında oluşturulan indirim var ise bu oran Alıcıya yapılacak iade tutarından mahsup edilecektir. Yine belirli bir limit

tutarında oluşturulan alış veriş karşılığında verilen armağanlar söz hususu ile cayma hakkının tüketimi akabinde iade edilecek ürün ile beraber gönderilen armağan ürün de iade edilecektir.

6.2.7. Cayma hakkının tüketimindan doğan masraflar Satıcıya aittir.

6.3. Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

6.3.1. Cayma hakkı zamanı sona ermeden evvelce, Alıcının onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.2. Alıcının talepleri ya da açıkça onun şahsi gereksinimleri tarafında hazırlanan, kalitesi itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ( dizayn mamülleri, şahsa özel ürün

kalitesindeki mamüller, tescil prosedürleri, tek kullanımlık mamüller vb. ), dijital ya da basılı ortamda çoğaltılma tehlikesi olan ya da son kullanma tarihi geçme olsılığı olan malların

teslimine dair sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.3.3. Alıcı, doğrulusunda ambalajının açılmış olması halinde, ses ve görüntü kayıtlarına, program programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine dair sözleşmelerde cayma

hakkı kullanılamaz.

6.3.4. Elektronik ortamda hemen ifa edilen hizmetler ve tüketiciye hemen teslim edilen gayri parasal mallara dair sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

7. Ürün Teslimi

7.1. Alıcı, internet sitelerimiz üstünden, sözleşme hususu ürün/ mamüllerin özellikleri, satış fiyatı, ödeme biçimi ve teslim koşullarını ile ilgili yukarıda yer alan ön verileri

okuyup, kabul ettiğini, elektronik ortamda bu konuları teyit ettiğini beyan ve kabul eder. İş bu ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmesi; ilgili

Yönetmelik düzenlemeleri uyarınca, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvelce Alıcının, Satıcı doğrulusunda bildirilmesi gereken; ürün özellikleri, satış fiyatı, teslim ve iade

koşulları ile adreslerini ve sair bütün soruları hususunda Satıcıdan bilgi edindiğini ve bu koşullar ile mesafeli satış sözleşmesini akdetmeyi istediğini beyan ve kabul eder.

7.2. Sözleşme hususu ürün / mamüller, otuz günlük meşru zamanı aşmaksızın, Alıcıya ya da Alıcı doğrulusunda bildirilen teslimat adresindeki şahıs ya da tüzel şahısliğe, internet sitesinde

belirti edilen vakit ortamında teslim edilir. (Özel ürün ve projeler 30 günlük vakit üstünde olabilir)

7.3. Satıcı, sipariş hususu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı durumlarde, Alıcının bu durumdan, ifa yükümlülüğünün zamanı ortamında

haberdar edilmesini ve ödemiş bulunduğu toplam bedelin, onu borç altına sokan her türlü belgenin ise en geç on gün içersinde kendine iade edileceğini kabul ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı, sözleşme hususu ürünün teslimatı amacıyla işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, rastgele bir gayela sözleşme hususu ürün

bedelinin ödenmemesi ve/ya da banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme hususu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve

taahhüt eder.

7.5. Satıcı, eksikliği olmaksızın, eskiden ön görülemeyen bir sebep ile borçlarını yerine getirmesini önleyici bir halin oluşması, sözleşme hususu ürün / mamülleri teslim

edemeyeceğinin anlaşılması halinde, hali hemen Alıcıya bildireceğini beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, öngörülemeyen bu halde, siparişin, Satıcı doğrulusunda iptal

edilmesini kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. Siparişin bu gibi durumlarde Satıcı doğrulusunda iptal edilmesi halinde, Alıcı doğrulusunda oluşturulan nakit ödeme bedeli,

Satıcı doğrulusunda on gün ortamında, Alıcı hesabına ya da kredi kartına iade edilir. Kredi kartına iade prosedürinin yapılması halinde, Alıcı iade oranının bankacılık prosedürleri nedeni

ile gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. İade bedelinin gecikmeli olarak kredi kartına yansıyabilecek olması nedeni ile Satıcıdan her

ne nam altında olursa olsun rastgele bir talep hakkı olmadığını kabul ve beyan etmiştir.

7.6. Mesafeli sözleşmelerde ödemenin kredi kartı, banka kartı ya da aynısı bir ödeme kartı ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarde, kartın bir başkası

doğrulusunda hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23.2.2006 tarihli 5464 saseneı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.3.2007 tarihli ve 26458 saseneı Resmî

Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre prosedür yapılır.

8. Sair Hükümler

8.1. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verilen, ardından güncellediği bulgular ( adres, sabit ve cep telefonu, e-posta adresi vb.) kapsamında, Satıcının, Alıcıya satış,

pazarlama, bilgilendirme vb. gayelarla ulaşmasına izin vermiştir. Alıcı, Satıcının etkileşim bulgularıni bu gaye ile kullanabileceğini kabul ve beyan etmiştir.

8.2. Alıcı, ön bilgilendirme formu ve iş bu sözleşme hususu mal/ hizmeti teslim almadan evvelce denetim edecek, kırık, yıpranmış, ıslanmış, yırtılmış ambalajları kargo

şirketinden teslim almayacak ve teslim aldığı ürünü kargo şirketi yetkilisinin huzurunda açarak, sevk irsaliyesi /faturada yer alan mamüllerin teslim alınan mamüller / hizmetler ortamında olup

olmadığını denetim etmekle yükümlüdür. Alıcı, teslim aldığı mal/ hizmetin sağlam, hasarsız bulunduğunu, sevk irsaliyesi / fatura

içeriği ile uyumlu bulunduğunu kabul etmiş olacaktır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal / hizmet kullanılmamalı, fatura aslı ile beraber iade edilmelidir.

8.3. Alıcı, Satıcının internet sitesine üye olurken verilen şahsi bulguların doğru bulunduğunu, Satıcının, bu bulguların gerçeğe ideal olmaması nedeni ile her ne nam altında

olursa olsun uğrayacağı zararı bütünüyle karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.4. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasından doğan ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her sene Aralık ayında tespit edilen parasal sınırlar dahilinde;

tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı ya da ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Problemleri Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Alıcı, İş bu mesafeli satış sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda onaylayarak ve sözleşme hususu mal / hizmete ait ödemeyi yaparak, sözleşme

koşullarını okuduğunu, kabul ettiğini kabul ve beyan etmiştir. Bu ön bilgilendirme formu Alıcı doğrulusunda, okunarak, içeriği bütünüyle anlaşılmış, bütün hükümleri

onaylanarak, kabul ve beyan olunmuştur.